Friday, November 30, 2012

Christmas Vanilla Rolls / Vianočné Vanilkové RožkyIf any of the rolls gets broken, certainly don't throw them away. Keep all, as a good housekeeper, broken fragments in the refrigerator. When you'll have accumulated enough, you'll make a rum, coconut, or nut balls!
.........................................................................
Ak sa Vám niektorý rožok nepodarí, určite nevyhadzujte. Odložte si, ako dobrá gazdiná, všetky úlomky do chladničky. Keď sa ich dosť nazbiera, urobíte si rumové, kokosové, alebo orechové guličky!  
Christmas Vanilla Rolls

300 g all-purpose flour
100 g icing sugar
100 g ground walnuts
1 sachet vanilla sugar
pinch of cinnamon
250 g butter, room temperature
1 egg yolk

neutral oil for brushing the baking sheet
powdered sugar and vanilla sugar for coating


In a larger bowl combine all the ingredients for the dough and knead it to a smooth consistency.
Let the dough rest for one hour in the fridge.
Preheat oven to 180˚C.
Roll a piece of the dough to about 2 cm thick log. Cut it to the about 7 cm long pieces. Bend the roll to the shape of a horseshoe and place it on a pre-greased baking tray.
Bake for about 15 minutes, or until the rolls are lightly golden color.
Let stand for a while, but while still warm, roll them in the icing sugar mixed with some vanilla.
Store 2 - 3 weeks in a cool place in a cardboard carton.

Makes 80 pieces of vanilla rolls.

.........................................................................

Vianočné Vanilkové Rožky

300 g hladkej múky
100 g práškového cukru
100 g mletých vlašských orechov
1 sáčok vanilkového cukru
štípka škorice
250 g masla, izbovej teploty
1 žĺtok

neutrálny olej na vymazanie plechu na pečenie
práškový cukor a vanilkový cukor na obaľovanie


Vo väčšej miske zmiešajte všetky ingrediencie na cesto a vypracujte ho do hladkej konzistencie.
Cesto nechajte odležať jednu hodinu v chlade.
Predhrejte rúru na 180˚C.
Z cesta vyšúľajte valček približne 2 cm hrubý. Krájajte ho na dĺžku asi 7cm, ohnite valček do tvaru podkovičky a ukladajte ich na vopred vymastený plech na pečenie. 
Pečte asi 15 minút, alebo kým nie sú rožky ľahko zlatavej farby.
Nechajte chvíľu postáť, ale ešte teplé obaľujte v práškovom cukre zmiešanom s vanilkovým.
Skladujte 2 - 3 týždne na chladnom mieste v papierovej škatuli. 

80 kusov vanilkových rožkov.

Wednesday, November 28, 2012

Christmas Eggnog / Vianočný Vaječný Likér


With this post I am going to begin a series of Christmas recipes. Every Tuesday and Friday we'll meet with such a festive classics as Bobaľky, Šuhajdy, Bear Paws, or Nuts.
We might be starting too early, but the prepared were lucky, so - Cheers, friends!
..........................................................................
Týmto postom začínam sériu vianočných receptov. Vždy v utorok a v piatok sa stretneme pri takých sviatočných klasikách ako napríklad bobaľky, šuhajdy, medvedie labky, alebo orechy. 
Začíname možno príliš skoro, ale pripravenému šťastie praje, takže -  Na zdravie, priatelia! Christmas Eggnog

5 egg yolks
250 g granulated brown sugar
1 vanilla pod
1 can (410 g) unsweetened condensed milk
100 ml double cream
400 ml vodka

cinnamon or nutmeg for serving


Use a stand mixer to whisk egg yolks with sugar and vanilla seeds into a smooth paste.
Add condensed milk, cream and vodka and whisk for a few more minutes.
The density of liquor and the amount of alcohol can be thinned with vodka.
Use a funnel and a fine strainer to fill the bottle.
Serve with grated nutmeg or a pinch of cinnamon.

Makes 1.25 l eggnog

..........................................................................

Vianočný vaječný likér

5 žltkov
250 g hnedého kryštalového cukru
1 vanilkový lusk
1 konzerva (410 g) nesladeného kondenzovaného mlieka
100 ml smotany
400 ml vodky

škorica, alebo muškátový orech na servírovanie


Žĺtky vyšľahajte s cukrom a semienkami z vanilkového lusku na hladkú hmotu. Použijte na to elektrický mixér.
Pridajte kondenzované mlieko, smotanu a vodku a šľahajte ešte pár minút. 
Hustotu likéru a množstvo alkoholu ovplyvňujete množstvom vodky.
Použijte lievik a jemné sitko na preliatie do fľaše. 
Servírujte s postrúhaným muškátovým orieškom, alebo škoricou.

1,25 l vaječného likéru

Tuesday, November 20, 2012

Fudge - Krovky - Štolverky / Karamelky - Krovky - ŠtolverkyResist the temptation to taste a boiling caramel as a burn is inevitable.
These krovky are just right. They won't stick to your teeth and they'll melt on your tongue. As it seems, it's hard to find the better once.
........................................................................
Odolajte pokušeniu ochutnať variaci sa karamel, pretože sa nevyhnete popáleniu. Tieto krovky su tak akurát. Na zuby sa nelepia a na jazyku sa roztápajú. Lepšie, zdá sa mi, ťažko nenájdete.


Fudge - Krovky - Štolverky

500 g granulated sugar
10 g vanilla sugar
300 g sweetened condensed milk
225 ml double cream, 35% fat content


Line a container (24x16 cm) into which you pour your fudge with baking paper. Let the paper hang over the edges.
Put all ingredients into a heavy bottom pan and cook stirring constantly over low heat for about 1 to 11/2 hours, until caramel is thick and much darker.
Pour it into the prepared container and wait until it hardens a little and it is removable together with the paper from the container. While the fudge is still warm and brittle cut it into squares and allow to cool. Wrap individually into a baking paper.

Makes 60 pieces.

........................................................................

Karamelky - Krovky - Štolverky

500 g kryštálového cukru
10 g vanilkového cukru
300 g kondenzovaného sladeného mlieka
225 ml smotany s 35% obsahom tuku


Nádobu (24x16 cm), do ktorej budete karamel liať vystlite papierom na pečenie. Papier nechajte presahovať cez okraje.  
Dajte všetky ingrediencie do hrnca s hrubým dnom a za stáleho miešania varte na miernom ohni 1 až 11/2 hodiny, až kým nie je karamel hustý a podstatne tmavší.
Vylejte ho do pripravenej nádoby a počkajte kým troška zatuhne a dá sa vybrať aj s papierom von z nádoby. Takto ešte teplý a pružný karamel pokrájajte na štvorce a nechajte vychladnúť. Štolverky zabaľte do nastrihaných papierikov.

60 ksFriday, November 16, 2012

Slovak Pasta - Part 1 / Hevitamky, Lečky, Rezanky, ScirankaRezanky are cut, hevitamky are cut here and there, lečky have a shape of a square and sciranka is grated on a grater. Traditionally, these pasta is made using a coarse flour.
Rezanky and hevitamky are usually made for meat or vegetable soups. Lečky are traditionally part of bean or chicken soup and sciranka fits well for mushroom or vegetable soup.
.........................................................................
Rezanky sú rezané, hevitamky sú rezané sem a tam, lečky majú tvar štvrca a sciranka je strúhaná na strúhadle. Tradične sú z hrubej múky.
Rezanky a hevitamky sa zvyknú používať do mäsových, alebo zeleninových polievok. Lečky sú tradične súčasťou fazuľovej, alebo kuracej a sciranka sa hodí do hubovej, alebo zeleninovej polievky.Slovak Pasta - Part 1 - Hevitamky, Lečky, Rezanky, Sciranka

Coarse flour:
300 g coarse flour
3 eggs
pinch of salt
water as needed

Fine, all-purpose flour:
300 g flour
2 eggs
pinch of salt
water as needed


Pile the flour on your work surface. Make a well in the center, pour eggs in it and sprinkle with salt. Stir using a knife at first, then your hands. Pour in some water, if needed. Knead together forming a smooth dough. Divide the dough into 3 equal parts and shape a ball out of them.

If you make hevitamky, rezanky and lečky put the dough into a plastic bag and let it rest for at least one hour.
Gradually roll out the dough, shaping a ring, the thinnest you can, about 1 mm. Make sure the dough is always well floured. Transfer rolled out dough onto a clean, spread out table cloth and allow to dry for about half an hour to one hour, depending on temperature and humidity in the room.
Fold the dried dough in half and cut it perpendicular to the fold, into strips about 6 cm wide. Pile the strips on one another and cut.
Hevitamky - change the angle of the cut from right to left - here-and-there.
Lečky - cut the layered strips perpendicularly to the width of about 1 cm. Cut off about 5 strips, turn 90˚ and cut again to a width of about 1 cm. Makes squares.
Rezanky - cut layered stripes perpendicularly to a width of about 3 - 5 mm, according to your own liking.

If you make sciranka -  use more flour and make the dough harder. Do not put the ball / log in the plastic bag, but leave it out to dry for about 1 hour.
Once the dough is dry grate it using a grater (used for grating apples).

All cut/grated pasta can be cooked directly in salted water, or you can leave the pasta out to dry on the dish towel to the next day. Sift the pasta through a sieve and store completely dry pasta in a dry and not dusty place.

Makes about  440 g of dry pasta.

.........................................................................

Hevitamky, Lečky, Rezanky, Sciranka

Z hrubej múky:
300 g hrubej múky
3 vajcia
štípka soli
voda podľa potreby

Z hladkej múky:
300 g hladkej múky
2 vajcia
štípka soli
voda podľa potreby

Na pracovnú dosku si pripravte kopec z múky. Do stredu urobte jamku, osoľte a vlejte vajcia. Miešajte najprv nožom, potom rukami. Prilejte vodu podľa potreby. Vymieste hladké cesto. Cesto rozdeľte na 3 rovnaké časti a vytvarujte z nich gule.

Ak robíte hevitamky, rezanky a lečky dajte cesto do sáčka a nechajte ho postáť aspoň jednu hodinu.
Postupne vyvaľkajte cestá, tvarujúc kruh, na najtenšie ako viete, cca 1 mm. Dbajte na to, aby bolo cesto vždy dobre podsypané múkou. Vyvaľkané cesto preložte na čistú, rozprestretú utierku a nechajte preschnúť asi pol až jednu hodinu, podľa teploty a vlhkosti v miestnosti.
Preschnuté cesto preložte na polovicu a nakrájate ho kolmo na sklad, na pruhy široké asi 6 cm. Jednotlivé pruhy preložte na seba a krájajte.
Hevitamky - meňte uhol rezu na pruh cesta z prava do ľava - sem-a-tam.
Lečky - navrstvené pruhy cesta krájajte kolmo na šírku asi 1 cm. Odkrojte asi 5 prúžkov, otočte o 90˚ a krájate na šírku asi 1 cm. Vzniknú tak štvrčeky.
Rezanky - navrstvené pruhy cesta krájate kolmo na šírku asi 3 až 5 mm, podľa vlastnej predstavy.

Ak robíte sciranku - do cesta prisypte viac múky a urobte ho tvrdšie. Nedávajte vytvarovanú guľu/šúľok do sáčka, ale nechajte ho voľne preschnúť asi 1 hodinu.
Po preschnutí postrúhajte cesto na strúhadle (na jablká).

Všetky nakrájané/postrúhané cestoviny môžete rovno variť v osolenej vode, alebo môžete cestoviny nechať preschnúť na utierke do druhého dňa. Múku preosejte cez sito a úplne suchú cestovinu uskladnite na suchom a nie prašnom mieste. 

Cca 440 g vysušenej cestoviny.

Tuesday, November 13, 2012

Crescent Rolls with Plum Jam / Rožky so Slivkovým LekváromUse as thick jam as possible. Thin jams tend to leak out. In this case, the most successful is a plum jam. I recommend to go ahead and bake 2 trays at once as 28 pieces is too little!
.........................................................................
Do rožkov použite čím hustejší lekvár. Riedky má tendenciu vytekať. V tomto prípade je slivkový najvydarenejší. Odporúčam upiecť rovno 2 plechy, 28 kusov je málo!Crescent Rolls with Plum Jam

320 g store-bought puff pastry
3 tablespoons plum jam
30 g vanilla sugar


Preheat owen to 200˚C.
Roll out puff pastry to about 42 x 26 cm.
Cut it to about 7 x 7 cm squares.
Put half a teaspoon of jam to one of the points of each square. Start to roll the pastry from that point, forming a roll. Place it directly onto a baking tray, creating a crescent shape.
Bake in the owen for about 18 min, or until the rolls aren't golden in color. When almost done, spill about one tablespoon of water directly on the hot baking tray and finish baking. That will give the rolls an extra boost in the volume.
Take out from the owen, let it cool slightly (about 2 minutes) and roll them in the vanilla sugar.

Makes 28 rolls.

.........................................................................

Rožky so Slivkovým Lekvárom

320 g kúpeného lístkového cesta
3 lyžice slivkového lekváru
30 g vanilkového cukru


Predhrejte rúru na 200˚C.
Vyvaľkajte lístkové cesto na veľkosť asi 42 x 26 cm.
Narežte ho na cca 7 x 7 cm štvorce.
Dajte polovicu lyžičky lekváru do jedného zo špicov štvorca. Začnite rolovať cesto v tomto bode. Rolku umiestnite priamo na plech, formujúc tvar polmesiaca.
Pečte v rúre asi 18 minút, alebo kým nie sú zlatej farby. Keď sú rožky takmer dopečené, nalejte jednu polievkovú lyžicu vody priamo na horúci plech a dajte dopiecť. To dodá rožkom ešte väčší objem.
Vyberte rožky z rúry, nechajte ich mierne vychladnúť (2 minúty) a vyváľajte ich vo vanilkovom cukre.

28 rožkov.


Friday, November 9, 2012

Plum Dumplings / Slivkové Knedle - GomboceGomboce or Gombóce can be made with apricots, too. A potato gnochi recipe is also suitable, just add one egg. Try to cut the dough into thin slices so the plums will cook better and the dumplings will be juicy by a correct ratio of the dough and the fruit.
........................................................................
Gomboce, alebo gombóce môžete pripraviť aj s marhuľami. Hodí sa na to aj šúľancový recept, len do cesta dajte jedno vajce.  Pokúste sa krájať cesto na tenko, aby sa slivky lepšie uvarili a aby boli knedle šťavnatejšie správnym pomerom cesta a ovocia.
Plum Dumplings

For filling:
6 large plums - halved, pitted or 12 small plums - pitted
1/2 tablespoon cinnamon
2 tablespoons powdered sugar

For dough:
1/2 kg potatoes, boiled skin on, finely grated
1 egg yolk
1 teaspoon butter
pinch of salt
1 tablespoon cornstarch
120 g flour, plus more for dusting

For topping:
50 g butter
1 cup breadcrumbs
2 tablespoons granulated sugar

50 g butter to cover


Prepare the plums. Sprinkle them with cinnamon and powdered sugar to release the juice.
Boil the potatoes with the skin on, let them cool, peel and grate them to the finest you can.
Have a large pot with boiling water and a little salt ready.
Add butter, egg yolk, salt, starch and flour to the grated potatoes and knead lightly. Create a log in diameter of the size of plums. Cut the log to about a half centimeter thick, so that you can wrap in the whole plum. Roll the wrapped plum in flour.
Cook dumplings in salted boiling water for about 6 - 8 minutes. Stir occasionally, don't allow the dumpling to stick to the bottom of the pot.
Meanwhile, melt the butter in a small pan and prepare the topping in another pan - briefly fry the breadcrumbs in butter. Take off the heat and add the sugar.
When dumplings swim atop fish them out using a strainer.
Pour butter over and sprinkle with prepared breadcrumb topping.
Serve warm.

12 dumplings / 4 - 6 servings

........................................................................

Slivkové Knedle - Gomboce


Na plnku:
6 väčších sliviek - rozpoltených, vykôstkovaných, alebo 12 menších sliviek - vykôstkovaných
1/2 lyžice škorice
2 lyžice práškového cukru

Na cesto:
1/2 kg zemiakov, uvarených v šupke, postrúhaných, alebo pretlačených
1 žĺtok
1 lyžička masla
štípka soli
1 lyžica kukuričného škrobu (maizeny)
120 g múky (môže byť aj hrubá), plus viac na posypanie

Na posypanie:
50 g masla
1 pohár strúhanky
2 lyžice kryštalového cukru

50 g masla na poliatie


Pripravte si slivky. Poprášte ich škoricou a práškovým cukrom, aby pustili šťavu.
Zemiaky uvarte v šupke, nechajte ich vychladnúť, ošúpte a postrúhajte ich najjemnejšie ako viete. 
Do väčšieho hrnca dajte variť vodu s troškou soli.
K nastrúhaným zamiakom pridajte maslo, žĺtok, soľ, škrob a múku a zľahka premieste. Vytvorte šúľok s priemerom podľa veľkosti sliviek. Krájajte ho na hrúbku asi pol centrimetra tak, aby ste mohli celú slivku obaliť. Zabalenú slivku pováľajte v múke. 
Knedle varte v slanej vriacej vode asi 6 - 8 minút. Občas premiešajte, aby sa knedle neprilepili na dno hrnca.
Medzitým si v menšom hrnci roztopte maslo na poliate a v druhom menšom hrnci pripravte strúhanku tak, že do pražiaceho sa masla prisypete strúhanku a krátko opražíte. Odstavte prívod tepla a prisypte cukor.
Keď knedle vyplávajú vyberte ich sytkom.
Polejte maslom a posypte pripravenou strúhankou.
Podávajte teplé.

12 knedlí / 4 - 6 porcií  
Tuesday, November 6, 2012

Peppermint Palenka / Fefermincová PálenkaTake in case of digestive problems of any nature, or nausea.
.........................................................................
Užívajte pri tráviacich problémoch rôzneho charakteru, alebo pri nevoľnosti.Peppermint palenka

0.5 l vodka
4 stalks peppermint


Clear the peppermint stalks of the damaged and dirty leaves, put them in a clean bottle and pour in vodka. Allow to infuse for at least one week.
Once the desired strength of palenka is achieved, decant it into another bottle (without peppermint), but you can brew the mint stalks in the bottle until the palenka is finished.

.........................................................................

Fefermincová pálenka

0.5 l vodky
4 stonky mäty piepornej

Očistite mätu od špiny a poškodených listov, vložte ich do čistej fľaše a zalejte vodkou. Nechajte luhovať aspoň jeden týždeň. 
Mätu môžete nechať luhovať v pálenke až do jej vypitia, alebo po dosiahnutí požadovanej sily, pálenku už bez mäty prelejte do inej fľaše.